svátek má , zítra , aktuální teplota v čase 19:25:00 je 1,0°C.

Přihlášení

Prezentace rozhledny


Prezentace připravované 65 metrové rozhledny Velenka, která bude nejvyšší rozhlednou tohoto typu v České Republice.

 

stáhnout v pdf

Výsledky referenda o výstavbě rozhledny


Výsledky místního referenda o výstavbě rozhledny naleznete zde. Děkujeme všem za podporu a věříme, že nikoho nezklameme. Vaše zastupitelstvo obce Velenov.

Vyjádření ZO Velenov ze dne 19. 5. 2014


Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce Velenov se na svém veřejném zasedání dne 23. 4. 2014 usneslo na konání místního referenda o stavbě rozhledny. Vzhledem k blížícímu se termínu referenda (23. května a 24. května 2014) jsme se rozhodli tímto způsobem informovat o tom, co nás v následujících dnech čeká. Pro více informací klikněte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření Zastupitelstva obce Velenov


Váženíspoluobčané,vývojvobciv posledníchtýdnechnásvedek tomu,abychomVámtoutoformoupřipomnělivznikavývojzáměrustavbyvelenovskérozhlednypoblížrekreačníoblastiuSušskéhorybníka.Proúplnostdodáváme,žesecelýrybníknacházív katastrálnímúzemíobceVelenovstejnějakorozsáhlápřilehlárekreačníoblast.

Pro stavbu rozhledny jsme se rozhodli před pěti lety. Bylo to 5 let příprav a pravidelné informovanosti občanů. Ti, kteří informováni být chtěli, mohli využít každoroční veřejné schůze a pravidelná zasedání zastupitelstva obce.

Nazačátkubylzáměrinvestovatdoprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesyv SLD(Středomoravskélesnídružstvo)Niva,cožbylopřibližně140.000,-Kč/rok.Bylovícenávrhů,jakzmíněnýpříjemzískatkoupěnovéholesa,stavbabytovekčipenzionu,výstavbachovnéhorybníku,nechatpenízenaúčtuTotorozhodováníprovázelydlouhédiskuze,závěrbyl,žeprojektrozhlednynejvětšíšancisplnitpožadavekstáléhodlouhodobéhopříjmu.Bylyzahájenykrokykzískánípříslušnýchpovoleníazačalosepracovatnaprojektu.

Popětiletech,kdykončípřípravnáfázestavby,senajednouobjevujíhlasyprotivýstavbě.Ano,jetonázorjenčástiobčanů.Ano,majínatoprávo.Alepodlenásmohlitentonázorprojevitdříve!Zároveňpřipouštíme,želidémohoučasemnázoryměnit.Totovšejev pořádku.

V pořádkualenení,žetytohlasyprotirozhledněprovázejínepravdyapomluvynapříkladnepravdivéinformaceoprodejipodílův SLDNiva,kteréjdoumimorámecčestnévýměnynázorů.Atojesmutné.Nemůžememlčetotěchtonepravdách,kterésběrpodpisův minulýchdnechprovázely.Nejvícenáspobouřilotvrzení,ženašeobecdíkynámpřinevýhodnémprodejipodíluv SLDNivapřišlaoosmmilionů.Zvažovalijsmedokoncepodánížalobynaautoratěchtonepravdohledněprodejnícenyzalesy,alenechcemesituaciještěvícevyostřovat.Zkusteprotoprosímvěnovatpozornostnásledujícímřádkům:

Kauza lesy

ObecVelenovvlastnila2/39(=5,13%)lesníchpozemků.OpozemkysestaralaSLDNiva,jehožjsmebylirovněžpodílníkyopět2/39.

SLDNivadlouhodoběsklízelakritikuzašpatnéhospodařeníajejíziskyklesaly.Objeviloseněkolikzájemcůoodkoupenílesníchpozemků,alekoupěvždyztroskotalanatom,ženemělizaručenozískánínadpolovičnívětšinypodílůlesníchpozemkůadosaženímajority(většiny).Tabynovémumajitelizajistilaprávorozhodovat.Jednotlivéobcebylyněkolikrátoslovenys nabídkounaodkupjejichpodílů.

Cenovénabídky,kteréjsmejednaknašliv archívuVelenovakteréjsmeposlézeobdrželitakémy,činilyv rozmezíněkolikaletod9do12miliónůkorun.V roce2008přišlafirmaLakewood,kteránabídla14,440milionů.Jejichnabídku,jakovšechnypředchozí,jsmeopětodmítli.Zároveňbylozřejmé,žeseblížísituace,kdykupujícídosáhnemajority,pokudjimprodározhodujícípodílnějakýjinýčlendružstva.Vtompřípaděbynášmenšinovýpodílpřestalbýtatraktivním.Mohlotodojíttakdaleko,žebychomsicemělipodíllesnímpodniku,alebezjakéhokolivprávarozhodovatnapř.ovýšivyplácenéčástky.Tehdyjsmedokoncekonzultovalipostupanašemožnostis odborníkyv lesnímhospodářství.Uvažovaloseiovyjmutívýměněascelenípozemkův jedencelekahospodařenínavlastnítriko.Všechnobyaleznamenalodalšívelkénáklady,kteréobecnemohlanéstz důvoduspecifikv lesnímhospodářství.Nakonecbylorozhodnutov souladusezákonem128/2000Sb.(Zákonoobcích)oprodejiamyprodávali18.a19.podíl!V roce2012prodalaobecOkrouhlástejněvelkýpodíljakomy,alejižzacenuo4,440milionůnižšínežVelenov.V letošnímrocekoupilafirmaLakewooddalšípodíl(opětstejněvelkýjakobyltennáš)tentokrátpouzeza8milionů.Otázkazní,jakbyasireagovaliti,kdotytonepravdyonevýhodnéceněrozšiřují,kdybychomtehdysvůjpodílneprodaliza14,440milionů,alednesza8milionů.Cožjeo6,44milionůméněnežobcízískanácena.Dnesněkteřílžouotom,kolikjsmenaprodejiprodělali,aleuvedenácenabylanejvyššímožná!Oddobyležípenízenaobecnímúčtu,jaksemůžetekdykolivpřesvědčit.

 

Orozhledněpodrobněji

Umístěnírozhlednyjevelicedůležitouotázkouz důvodujejídostupnostianávštěvnosti.Dlouhojsmehledalivhodnémístopronaširozhlednu.Našlijsmepěknéumístěnív blízkostiSušskéhorybníkanapozemku,kterývlastníobecVelenov.Jetadynádhernývýhled,cožněkdyurozhledenstavitelékupodivuopomíjejí.V rekreačníoblastijenávštěvnostcca20tisíclidíročně.Přímokolempozemku,nakterémjerozhlednaplánovaná,vedouturistické,cyklistickéiběžkařskétrasy.Rozhlednabysenacházelapouhých10kmodMoravskéhokrasu,kterýročnínávštěvnostcca400tisíclidí(zdroj:SprávaCHKOMoravskýkras).Jejíumístěnípouhých10kmodměstaBoskovic(Westernovéměstečko,zámek,hrad,židovskáčtvrť,atd.)bezesporuzaručíatraktivituadostatečnounávštěvnost.

Přístupk rozhlednějetřebasituovattak,abyk nínebylomožnépřijetautemneboautobusem,protožestálínávštěvnícirozhledenjsourádi,kdyžk rozhledněvedepěknáprocházka.

Návštěvnosttakéznačněovlivnístavbasamotná.ProtojsmeostudiipožádalirenomovanýprojektovýateliérAbrasIng.Arch.MonikaSirná.Kruhovýpůdorysstavbyvycházíz motivuptačíklecedlemístnípověstioptáčníkuVelenovi.Našímcílembylovytvořitoriginálnírozhlednusezázemím,kteréumnohýchrozhledenchybíaječastýmterčemkritikynávštěvníků.Jižsamotnouvýškouserozhlednastávávýjimečnou.Jejíčtvrtávyhlídkováplošinajevevýšce60m,cožjenejvýšeumístěnávyhlídkazevšechrozhledenv ČRtohototypu.VýšeumístěnouvyhlídkovouplošinunaleznemepouzenarozhledněOstravaNováradnice,PradědarozhlednaŽižkovskáteleviznívěž(zdroj:http://www.rozhlednovymrajem.cz/vyska-rozhleden/page/39/).I tentofaktbynemalouměroupřispělkjejíatraktivitěanávštěvnosti.

Vneposlednířadějedůležitáotázka:Coz níbudevidět?.Uřadyrozhledenbylatatootázkapodceněna,aprotojsmevěnovaliznačnoupozornost.ZaideálníchpodmíneksemůžemepodívatdovzdálenéVídně(140km),naopačnéstraněuvidímenapříkladPraděd,západnímsměremseotvíránádhernýpohlednaVysočinu,DrahanskouvrchovinuanaBoskovickoubrázdu.

Přiodhadovánínávštěvnostijsmepoužilidostupnéinformacez ročníchzprávprovozovatelůrozhleden(např.http://www.obec-hlina.cz,http://www.roznov.cz,http://www.rozhlednabiskupskakupa.cz,http://www.rozhledna-veselice.cz/).Všesesnadnoidnesověřit.Nejenzvýšeuvedenýchzdrojůjsmedošlik reálnédlouhodobénávštěvnosti10 000lidíročně,kterápřiprůměrnéceněvstupného20,-Kčzaručípříjem200 000,-Kč.Tojeo60 000,-Kčvíce,nežbylpříjemzlesů.Kvyššínávštěvnostimůžemepřispěttím,žebudemeinovativníabudemeneustálevytvářetnovéprojekty,kterépřitáhnouturisty.Cenavstupnéhoseodvíjíodatraktivityrozhlednyav našempřípadějeadekvátnícenavstupného30,-50,-Kč.

Samotnýprovozzázemírozhlednyjeplánovánformoupronájmuamělbydoobecnípokladnypřinéstnezanedbatelnézisky.

Odzahájeníprovozubudezřízenfondoprav,kterýzajistífinančnírezervunaúdržbuaopravyobjektu.

Konstrukcevlastníhostožárurozhlednyjenavrženazžárovězinkovanéoceli,jejíživotnostjenejméně2040letvagresivnípřímořskéaprůmyslovéatmosféřea50100letvméněagresivníchatmosférách(zdroj:http://www.acsz.cz/o-zarovem-zinkovani.html).

Cenarozhlednybylanepodloženěněkolikrátuváděnavtisku.ZastupitelstvoobceVelenovsezavázalo,žedorealizacestavbyinvestujemaximálně15milionůkorunzvlastníchfinančníchzdrojů.Pořádjereálnášancezískatdotace,okterébudemeintenzivněusilovat.

Součástírozhlednybudeizázemí,kterénámumožnípořádatnapříkladjarmarkyarůznéakcenejenproděti.

ObecVelenovvlastnícca70 000m2(7ha)pozemkůvnejbližším okolírozhledny,kterénabízídalšímožnosti.

Projektjetonanašepoměryopravdurozsáhlýavelicepracnýnejennapřípravu,aletakénaorganizacidoprovodnýchakcívsamotnémprovozurozhledny.Alecojebezpráce?Možnáněcoano.Napříkladpříjemz rekreačníoblastiuSušskéhorybníkabylpronašiobecbezprácedlouhérokycca80 000,-Kčročně.Ales vypětímnemaléhoúsilídnešníhozastupitelstvajsmev uplynulýchdvouletechzískaliz tétooblastidopokladnyobcetéměř500 000,-Kč.

 

Tohlavnísialenechávámenakonec.Pročv průběhupětiletdodneszatímnikdonepřišels návrhem,jaktytopenízelépeinvestovat?Jestližeodpůrcirozhlednyzískajídostatečnýpočetpodpisůprotirozhledněaprojektnedokončíme,zastupitelstvoobcezačnepracovatnanovémprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesy(faktjeten,žedruhýtakovýprojektjsmezatímnenalezli).Apakopětněkdopřijdekekonciprojektus tím,žesetoněkomunelíbí,ažechcereferendum?Ataktopůjdepořáddokola?

Zastupitelstvoobcezásadněnesouhlasís utracením15milionůzainfrastrukturu(komunikace,kanalizace,rozhlas),kterádoobecnípokladnynepřinesežádnýzisk.Tohotochtějídosáhnoutodpůrciprojektu?Pokudano,musízastavitprojektrozhlednyavpříštíchvolbáchsestavitsvojivlastníkandidátku,kdejimspoluobčanévyjádřísvojidůvěruformouhlasu.

Jestližesituacedojdetakdaleko,ževreferendubudemerozhodovatotom,zdastavětrozhlednučinikoli,apelujemenavásvšechny,abystepřišlivyjádřitsvůjnázor.Jetotižlogické,žekreferendupřijdouvšichniodpůrcistavbyrozhledny.Pokudsereferendanezúčastnívšichni,coprojektudůvěřují,můžedojítk tomu(avpraxitotakvevelkéčástireferendbývá),žemenšinarozhodneonašíbudoucnosti.

Proto vyzýváme všechny spoluobčany – oprávněné voliče, aby v tomto případě přišli vyjádřit svůj názor, ať už bude jakýkoliv!

 

 

Ve Velenově dne 23.4.2013                                                                                                                                              Zastupitelstvo obce Velenov