svátek má , zítra , aktuální teplota v čase 19:25:00 je 1,0°C.

Přihlášení

Kroniky

Výtahy ze starých zápisů a z kronik obce

 

V roce 1378 je v listině Oldřicha z Boskovic první písemná zmínka o Velenovu.

 

V roce 1447 je ve Vlastivědě Moravské zmínka o Velenovu.

 

V roce 1547 je ves jmenována u panství boskovického.

 

V roce 1763 bylo ve Velenově 15 domů a 85 občanů.

 

V roce 1791 je uveden na svatebních smlouvách Vincence Kejduše z Velenova s Františkou Součkovou ze Svitávky obecní písař Lorenz Winkler (asi první učitel).

 

V roce 1824 obec vystavěla školu na Placu čp. 39.

 

V roce 1835 zničil požár 7 stavení.

 

Roku 1842 byl zhotoven dřevěný vyřezávaný kříž a umístěn na návsi.

 

V roce 1867 vyvrátila vichřice obecní les u Suchého. Za prodané dříví obec utržila 7673 zlatých.

 

V roce 1876 zakoupen dům čp. 40 od syna učitele Winklera a obec jej chtěla adaptovat na školu.

 

V roce 1879 (25. dubna) byly zasazeny dvě lípy v Dědině k výročí stříbrné svatby Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou (Sisi).

 

V roce 1881 (10. května) byly zasazeny čtyři lípy u školy při příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Štěpánkou.

 

V roce 1882 došlo na adaptaci budovy čp. 40 na školu. Oprava stála 4332 zlatých.

 

V roce 1899 živelná pohroma zničila veškerou úrodu.

 

V roce 1903 zničil požár na Pohoři 16 stavení.

 

V roce 1906 vystavěn vodovod.

 

V roce 1922 v létě založen spolek Sbor dobrovolných hasičů (Svěrák Josef). Sbor každý rok pořádal veřejná cvičení, výlety, zábavy, hrál poučná divadla, ale k tomu všemu mu chyběla vhodná veřejná místnost.

 

V roce 1926 v dubnu vyměřovány šestnácti usedlíkům selské lesy. Tito lesy užívali, ale neměli je zakresleny v katastrálních mapách.

Na neděli svatodušní se toho roku světila hasičům nová stříkačka a kříž postavený na pozemku Filomény Svěrákové.

 

V roce 1927 řádila po Novém roce hlavně u dětí zákeřná chřipka. Zemřeli na ni Dvořáček Josef (3 roky), jeho bratr Emil (2 roky), Dvořáčková Růžena (2 měsíce) a Veselý Miloš (1,5 roku).

 

V roce 1928 (15. dubna odpoledne) letěla nad Velenovem vzducholoď Italia, která mířila do Stolpu na pobřeží moře Baltického. Celý Velenov byl na nohou, všichni s úžasem sledovali vzducholoď na její vzdušné pouti, dokud nezmizela očím. Byla pěkně vidět a na boku zřetelně bylo možno číst nápis Italia.

 

V roce 1929 (10. února) mráz –30°C. Zamrzá voda, lidé nachází zmrzlé zajíce až u domů. U Valchova na Kozencích, v lese při cestě, je rodina cikánů. Bydlí v otevřené boudě z chvojí a v mrazích chodí stará cikánka ve Velenově po prosbě.

Dne 8. 10. 1929 započato se stavbou hasičského skladiště na návsi nad rybníkem. Kancelář o rozměrech 6 x 3 m, místnost pro stříkačku 6 x 7 m. Dřevěná přepážka se dá odstranit a získá se tak velký prostor třeba k tanci apod.

 

Dne 7. 3. 1930 při oslavách 80. narozenin T. G. Masaryka obdrželi žáci na památku spořitelní knížky se vkladem 5 Kč. Usnesením obecního zastupitelstva 2. 3. 1930 byl prezident T. G. Masaryk jmenován čestným občanem Velenova.

 

Od března 1931 dochází k elektrifikaci. Pracuje se na venkovních zařízeních a je rušno i v domácnostech (firma Chaloupka z Boskovic). První světla byla ve škole, v hospodě a v novostavbě Aloise Dvořáčka na Kopcích, kde byli ubytováni montéři.

Koncem roku byla přeložena kamenná cesta k Suchému za 8000 Kč.

 

V roce 1932 na obecním pozemku u rybníka vybírá Josef Žáček, z pověření obce, vstupné (883 Kč). V boudě je možno koupajícími se zakoupit i občerstvení.

 

V červenci 1933 dostavěno hasičské skladiště (23. 7. slavnostní otevření). V neděli 6. 8. 1933 hoří u Špidlíků, hasiči většinou nebyli doma a štěstí, že dům stál osamocen a tak shořel sám.

 

 

V květnu 1934 postavil si na pozemku obce u rybníka weekendový domek Radim Pluskal z Boskovic.

V tomto roce staví dům Josef Špidlík (na místě vyhořelé stavby) a Josef Dyčka.

 

Dne 20. 2. 1935 požár v transformátoru (ten den se oběsil Jan Kolísek, starostův náměstek).

Velká nezaměstnanost, průměrně 35 osob bere stravovací poukázky. Přesto vše se staví nové domy (Bartošek Vojtěch, Bartošek Antonín, Vašků Josef a Vašků Antonín).

 

V roce 1936 se ve Velenově narodilo 15 dětí (2 zemřely).

V obci je v tomto roce 8 radiových přijímačů (Bartošek Antonín, Havelka Josef, Konečný Vincenc, Krejčíř Alois, Matějíček Rudolf – učitel, Ševčík Bohuslav, Tichý Ladislav a Vašků Antonín).

 

V listopadu 1937 obdržel obecní úřad odpověď na projev soustrasti od rodiny pana prezidenta Osvoboditele, který byl čestným občanem Velenova.

 

Dne 10. 7. 1938 byl odhalen pomník padlým v I. světové válce. Byl postaven z divokého kamene, mramorovou desku zakoupila obec u p. Drbala v Boskovicích. Za pozlacené jedno písmeno se zaplatila 1,20 Kč. Oplocení dodáno firmou bří. Wilhelmových z Prostějova.

Dne 12. 7. 1938 svolána komise na stavbu silnice Velenov – Valchov a ke stavbě by se mělo přikročit na jaře 1939 (náklad pro obec 111 tisíc Kč a pro okres 120 tisíc Kč).

Dne 23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace branců do 40 let. Za nočního zatemnění se připravovali k odjezdu:

Bartošek Vojtěch, Dokoupil Jaroslav, Dvořáček Alois, Dvořáček Josef, Dyčka Vincenc, Dyčka Josef, Juránek Josef, Konečný Josef, Krejčíř Alois, Krejčíř Josef, Lukáš Bohumil, Prokop Vilém, Řehořek Josef, Svěrák Rudolf, Svěrák Vincenc, Ševčík Josef, Veselý Bedřich, Veselý Metoděj, Veselý Vojtěch, Valtr Jaroslav, Vybíhal Josef.

U pomníku padlých zazpívali v 10 hodin hymnu, rozloučili se stiskem ruky s ostatními občany. Za tři týdny došlo k demobilizaci. Z pohraničí byly vystěhovány české rodiny a děti byly poslány do vnitrozemí. Do Velenova jich přišlo 13: Gregor Jan, Lukš Eduard, Kudela Jiří, Mangel Josef, Nix Robert, Nixová Jiřina, Potěšil Vratislav, Potěšil Vladimír, Říha Josef, Salajka, Stejskalová Františka, Šváček Josef, Šváčková Anna.

 

Po 14. 3. 1939, kdy bylo přikročeno k osazování ČSR říšským vojskem, byly zrušeny politické strany a vzniká národní souručenství. Do něj se přihlásilo všech 90 velenovských mužů. Od 16. 3. 1939 se začíná jezdit vpravo, chodit vlevo. Od 1. 10 1939 byly zavedeny potravinové lístky a lístky na mýdlo. Za jejich rozdělování odpovídali Dvořáček Josef čp. 26, Konečný Vincenc čp. 43 a Tichý Ladislav čp. 1.

 

V roce 1940 zavedeny povinné dodávky vajec. Prováděny soupisy slepic. Veřejné budovy musely býti označeny německo-českým názvem.

 

V roce 1941 nařízeno zatemňování oken. Jsou prováděny soupisy všech hospodářských zvířat v obci k 1. 12. a zavedena povinná dodávka masa. Od 20. prosince 1941 do 4. března 1942 byly ve škole uhelné prázdniny.

 

V roce 1942 odchází na nucené práce do Říše Bartošek Karel čp. 58, František a Josef Koneční čp. 44 a Mrázková Marie.

 

V roce 1943 byly odstraněny z rozhlasových přijímačů krátké vlny, aby občané nemohli poslouchat zahraniční rozhlas, který informoval o průběhu války. Našli se však šikovní lidé (Tichý Ladislav aj.), kteří si zřídili cívky a připojily je k vykuchaným přístrojům a podávali pak čerstvé zprávy občanům. Za poslech cizího rozhlasu byly přísné tresty a i smrt.

 

V roce 1944 silná odbojová činnost na Drahanské vysočině (Delta II, ruští partyzáni v čp. 15).

 

Dne 18. února 1945 tragédie v čp. 15, zatčeni a odvezeni z obce Krejčíř Josef, manželka Marie, Ševčík Josef a Kovář Karel z Lipové. V květnu v obci ustaven 12-členný Revoluční národní výbor, jehož členem byl zvolen i Ševčík Josef, který tou dobou už nebyl mezi živými.

 

V roce 1946 byly zahájeny práce na silnici Valchov – Velenov, s jejíž stavbou se započalo před válkou. Stavbu vedl Ocetek František ze Sloupu a pracovaly na ní převážně ženy z Velenova a z okolí.

 

Dne 3. 8. 1947 v 9 hodin při pietní slavnosti byly odhaleny na domě čp. 15 a 11 pamětní desky. Pozůstalým byly předány válečné kříže "In memoriam 1939". Předání provedl po proslovu Jana Havliše, dlouhodobého učitele, generál Karel Kultvašer.

Po dokončení stavby silnice Velenov – Valchov hned v roce 1947 byla zavedena autobusová linka, avšak pro nedostatek autobusů zde jezdilo nákladní auto s plachtou od Unry.

 

Dne 26. 2. 1948 byl v obci ustaven Akční výbor NF: Kolísek Břetislav, Krejčíř Adolf, Kocman Karel – předseda (za KSČ), Bartošek Alois čp. 4, Dvořáček Josef čp. 26 (za soc.dem. stranu), Konečný František ml. čp. 44 a Veselý Vojtěch (za lidovce), Dyčka Vincenc a Konečný Ladislav (za nár. socialisty), Novák Josef ml. ( za ČSM) Konečný Josef čp. 54 (za neorganizované).

Zakoupen za 80 tis. Kčs promítací přístroj. V domě čp. 12 byla zřízena prodejna Včela.

V červnu 1948 se za národní výbor zúčastnili sjezdu v Kroměříži Veselý Jan, Veselý Jaroslav, Řehořek Josef, Lukáš Bohumil a Bartošek Antonín.

Od 18. srpna mají hasiči novou motorovou stříkačku.

 

Dne 29. května 1949 se tato motorová stříkačka světila při příležitosti polní mše u domu čp. 11 za oběti 2. světové války.

V květnu 1949 se v Praze konal IX. sjezd KSČ (kvůli socializaci vesnice) a zúčastnil se ho Krejčí Oldřich. Ve stejném roce byla zakoupena motorová stříkačka pro hasiče. Od října 1949 byl volný prodej chleba, pečiva a mouky.

 

V roce 1950 byl v obci vypracován plán provádění prací v zemědělství společně. Uskutečnil se pouze společný výmlat obilí a ani toho se všichni zemědělci nezúčastnili. V režii MNV byly obdělány pozemky Josefy Hamplové čp. 15 a Jany Konečné čp. 11.

 

Dne 30. května 1953 byla provedena měnová reforma a zrušeny potravinové lístky.

 

Dne 19. června 1954 získali požárníci v soutěži v Oboře 2. místo a postoupili do krajského kola, v kterém 10. července 1954 zvítězili.

Na podzim v roce 1954 bylo založeno JZD vstupem 41 členů z drobných zemědělců. Začali hospodařit na 90 ha zemědělské půdy.

 

K 1. 1. 1955 mělo družstvo 5 krav, byli koupeni 2 koně a jedna vlečka.

 

Od 14. ledna 1956 vzniká pěvecký kroužek, který vede Antonín Veselý z čp. 14. Na soutěži v Letovicích 26. 2. 1956 získal tento pěvecký kroužek 1. místo na přehlídce Lidové umělecké tvořivosti, 22. 4. v kraji 2. místo.

V roce 1956 se na Kopcích začala stavět drůbežárna.

 

Na pozemcích Josefa Vybíhala čp. 5 se v roce 1957 začal stavět kravín.

 

V roce 1962 se v blízkosti kravína buduje vepřín.

 

V roce 1965 se staví dílny, kancelář JZD a váha.

 

V roce 1971 dokončena stavba prodejny, předané občanům 4. 12. Prodejnu odkoupila od obce Jednota Boskovice za 180 tis. Kč (občané odpracovali na stavbě 5488 hodin).

Při celostátním sčítání v tomto roce žije v obci 292 obyvatel (z toho 155 žen) a je v obci 71 domů. Neobydlená je škola čp. 40, Pazderna a dům čp. 33, který se likviduje a na jeho místě bude vybudovaná víceúčelová budova NV.

 

V roce 1972 obdržel MNV čestné uznání a odměnu 8000 Kč za 3. místo v soutěži NV.

Byl zaklenut potok a upravena vodní nádrž se zábradlím (dotace 84 tis. Kč) a opravena škola (za 44 tis. Kč).

 

V roce 1973 dokončeno oplocení prameniště, oprava vodojemu a bourání domu s čp. 33

 

Od 1. ledna 1974 se sloučilo JZD do velkého zemědělského závodu se sídlem v Okrouhlé – pod názvem Vrchovina. Ve Velenově se chovají prasata (350 ks) a mladý dobytek (70 ks).

Dne 5. 5. 1974 odhalen na návsi pomník obětem dvou světových válek z kamene trachytu,. Výtvarnicí pomníku byla Jaroslava Šimůnková z Kameny Blansko (cena pomníku činila 31 253 Kč, celková stavba včetně úprav okolí pak přišla na 52 328 Kč).

Zbudovaná točna autobusů stála 21 tis.Kč, nová trafostanice 45 tis. Kč.

V roce 1974 utratili občané v místní prodejně za potraviny 1371 tis. Kč (v masně 166 tis. Kč, v pohostinství 185 tis. Kč a ve smíšené prodejně 1020 tis. Kč).

 

Dne 9. května 1975 byla zahájena stavba víceúčelové budovy NV výkopem rýhy pro kanalizaci.

 

Dne 30. 6. 1976 byla uzavřena místní Základní devítiletá škola 1. – 4. ročník (ve škole už bylo jen 10 žáků ve čtyřech ročnících.

Dochází ke sloučení NV Velenov s NV Valchov (ustavující plenární zasedání dne 19. listopadu 1976).

Dne 4. 12. 1976 zemřel nejstarší občan obce, pan František Tichý čp. 3, kterému do 100 let moc dnů nechybělo (narodil se 26. 12. 1876 na Okrouhlé).V obci byl řadu let starostou a později knihovníkem.

Dne 16. 12. 1976 byl v obci ustaven Občanský výbor. Má 9 členů a předsedou zvolen Ladislav Prokop čp. 72.

 

V roce 1977 se na stavbě víceúčelové budovy NV vyzdívají příčky, staví komíny, zazdívají se okna, omítá se, betonuje, obkládají sociální zařízení a instaluje se ústřední topení (náklady 366 tis. Kč).

Dne 13. 4. 1978 byl zvolen soudcem z lidu Alois Dvořáček čp. 1.

První barevný televizor Fatra si zakoupil 1. listopadu 1978 za 9980 Kč Jiří Dvořáček čp. 26 (první černobílý televizor zakoupen Václavem Šumberou v roce 1957).

 

Dne 9. prosince 1978 byla slavnostně předána všem občanům do užívání víceúčelová budova NV (profinancováno v letech 1975 – 1978 celkem 1048 tis. Kč a odpracováno 27103 brigádnických hodin).Kolaudace vzorně provedené stavby proběhla 28. 11. 1978. Celková hodnota díla je 1,5 mil. Kč.

 

Dne 5. srpna 1979 bylo slavnostní otevření požární zbrojnice.

 

Dne 9. 5. 1980 - návštěva ruských partyzánů, kteří žili za války v zemljance mezi Ludíkovem a Němčicemi (Ivan Laginov a Michajl Votincev) a velitele 5. partyzánské skupiny "Juraj" – Josefa Jakeše (zemřel 8. 6. 1980 v domově důchodců v Jasené za obcí Skřípov).

Při sčítání dne 1. 11. 1980 bylo v obci 241 osob (z toho 126 žen) a 20 osob s trvalým pobytem nebylo přítomno. Rodinných domů bylo 70 (trvale obydlených 63).

 

Dne 20. 5. 1981 na Pohoři ve stodole domu čp. 21 vznikl požár. Oheň se přenesl i na stodolu Josefa Prokopa čp. 47, souseda a po hašení zůstalo jen ohořelé zdivo.

Při honu 12. prosince 1981 bylo uloveno 6 divočáků (největší vážil přes 50 kilo).

 

Ve dnech 3. a 4. 7. 1982 byly v obci oslavy 60 let trvání požárníků. První zápis do Pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů zapsal pan Josef Žáček: "Už v letech 1870 stávalo na návsi pomocné hasičské nářadí a hasil, kdo k požáru přišel. V roce 1906 při stavbě vodovodu byly pořízeny hydranty, zakoupilo se 160 m hadic a 2 proudnice. Dne 7. 7. 1922 na popud Josefa Žáčka a Vincence Dokoupila utvořilo 19 zakládajících členů Sbor hasičů (výbor: Svěrák Josef – starosta, Žáček Josef – jednatel, Konečný František čp. 11 – pokladník, Dokoupil Čeněk – náčelník, Bartošek Alois – podnáčelník)" – viz kronika hasičská str. 3 a 4.

 

V lese za Bartoškovy vypukl dne 11. 6. 1983 v 19.30 hodin požár. Požár se podařilo hasičům zdolat. Shořela část lesa směrem k Okrouhlé a Benešovu.

Naše lidová knihovna (knihovnice Marie Konečná) obdržela za dobrou úroveň práce s dospělými i mládeží uznání JKNV. Krajské kolo této soutěže knihoven a knihovníků probíhalo na zámku v Rájci nad Svit. dne 22. a 23. 6. 1983.

 

Ráno 31. 7. 1984 byla viděna na Kopcích u zahrady Josefa Konečného liška. Dostala se až do Dědiny a na zahradu domu čp. 3. Chovala se neobvykle a proto byla zastřelena a poslána na vyšetření – měla vzteklinu.

Teplý říjen a dostatek vláhy způsobil velkou úrodu hub. Borové lesy jsou plné pravých hřibů, v Doubí rostou suchohřiby a louka na horních Valchovcích je plnička krásných žampionů. Sbírají se do velkých proutěných košů a dřevěných bedniček, co jich je.

 

Dne 27. prosince 1985 byla provedena kolaudace přivaděče pitné vody. Dne 7. 11. 1985 byla do vodojemu poprvé napuštěna voda ze skupinového vodovodu Žďár – Němčice – Suchý. Zdrojem je voda za Skalky a voda valchovská. Na pracích se podílel Agrochemický podnik Skalice nad Svit., STS Boskovice, JZD Vrchovina, JVaK Boskovice a také 47 našich občanů odpracovalo přes 2000 hodin.

 

Od 1. ledna 1986 došlo ke sloučení národního výboru s Městským národním výborem v Boskovicích.

 

Výročí 80 let včelařství v obci bylo oslaveno 15. 11. 1987. Včelařský spolek "Velen" pro Žďárnou a okolí se sešel na I. valné hromadě 20. 10. 1907 na Benešově. Tam bylo zvoleno 10 členů výboru (předseda František Šindelka). Členové, jejichž počet byl mezi 15 – 28 osobami, byli ze Žďárné, Protivanova, Bukové, Pavlova, Benešova, Kořence, Suchého, Šebetova, Knínic, Vratíkova, Okrouhlé, Velenova, Valchova, Ludíkova a Molenburku (dnes Vysočany). Po založení měl spolek 198 včelstev a 111 prázdných úlů (osazeny 2 úly slaměné, 5 klátů a zbytek úly dřevěné). V roce 1921 se osamostatnil Protivanov a v roce 1926 Knínice. Od roku 1960 se změnil název na "Základní organizace Českého svazu včelařů Žďárná". V roce 1987 v této organizaci bylo 29 členů se 176 registrovanými včelstvy.

V průběhu roku 1987 bylo v obci položeno asi 1200 m kanalizace z důvodů budování přehrady pod Vratíkovem. Větev C kanálů je propojena svislými šachtami z betonových rour, zakrytých nahoře betonovými kulatými poklopy. Větev C je svodnicí odpadních vod. Celé dílo má být ukončeno v roce 1989 (v roce 1988 bylo profinancováno 2060 tis. Kč).

 

Dne 17. a 24. listopadu 1989 se na obloze směrem od Benešova k Suchému objevil zvláštní přírodní úkaz, široký rudý pruh – polární záře, dobře ve Velenově viditelná.

 

Dne 21. dubna 1990 - poprvé na Velehradě hlava katolické církve, papež Jan Pavel II. Z Velenova tam na pouť brzo ráno odjeli z obce Alois Dvořáček čp. 1, manželé Staňkovi čp. 3, Vazovan Milan se dcerou a rodina Slaná z chaty.

Oprava zvonice byla ukončena 26. 5. 1990 (opravovala se střecha, dveře, prováděly nátěry a zvonice se líčila).

 

V roce 1991 vkročila i do Velenova nezaměstnanost. Mezi první nezaměstnané můžeme počítat Bartoškovou Věru, Dostálovou Miloslavu a Komárkovou Magdu.

Dne 16. února 1991 byli do Občanského aktivu zvoleni: Bartošková Ludmila čp. 75, Ošlejšek Václav čp. 55, Ing. Staněk Josef čp. 3, Ševčíková Marie čp. 9 a Šumbera Václav čp. 42.

 

Po celý rok 1992 se v obci buduje kanalizace (z Vacule do Dědiny, Pohoř, na Kopcích, z Dědiny na Pohoř a za Humna. Výkopy jsou hodně hluboké a cizí lidé, co Velenovem prochází si dělají legraci, že hned po Praze bude metro ve Velenově.

Dne 2. 4. 1992 byly v 9 hodin předány soukromé lesy do užívání vlastníkům.

Referendum se v obci konalo 15. 8. 1992 – zda má být obec samostatná (pro 143 hlasů) nebo dále součástí Boskovic (pro 7 hlasů).

 

Od 1. ledna 1993 je obec Velenov opět samostatná. Ve volbách dne 6. března zvolen za starostu obce pan Josef Prokop čp. 47, členové zastupitelstva jsou Bartošek František čp. 48, Bartošková Ludmila, Komárek Otakar ml., Konečná Jana, Mikulášková Bohumila, Ošlejšek Václav, Ševčíková Marie a Veselý Miroslav čp. 7.

Od 8. 2. 1993 dochází ke měnové odluce - máme korunu českou, zn. Kč. Na osobu se mění původní peníze ve výši 4000 a na dítě 1000 a to na poštách a bankovky původní v hodnotě 50, 20 a 10 korun platí do utracení a nemusí být kolkovány.

 

V roce 1994 se zvýšil počet telefonů ve Velenově z původních 2 stanic na 18. Telekomunikace ruší dráty a pokládá kabely do země.

 

Společnost Telecom zapojila veřejnou telef. stanici na návsi 29. 5. 1996 (hovory na telef. karty). V listopadu provedena celková oprava čekárny na návsi.

Dne 31. 10. 1996 uzavřena smlouva s firmou Mertastav na plynofikaci obce. Délka plynovodu 3482 m a cena asi 3.100 000 Kč. Obec si 2,5 mil. vypůjčila. Kolaudace plyn. sítě 11. září 1997. Plyn napuštěn 18. 9. 1997. (1 m³ plynu stojí 3 Kč a od roku 1998 má být dražší o 50%.)

 

Lesní požár 7. 6. 1998 – silný vítr, teplota 30°C – vypukl kolem 16 hodiny. Shořely asi 2 ha lesa Dvořáčka Aloise čp. 1 (parcela 249/4), stejné množství Krejčíře Břetislava čp. 15 a části porostů Havelky Josefa, Dvořáka Františka a Novákové Ludmily. Po hodině hašení (asi 22 požárních sborů, cisternová auta, letadla) začal hořet les na druhé straně (asi 400 m dál). Podle šetření policie ČR byly požáry úmyslně založeny (pachatel neznámý). Celkové škody jdou do milionů.

Koncem roku 1998 je v obci už 35 telef. stanic.

Na bývalém vepříně vyrábí nábytek firma K a V VYMONA (vedoucí Petr Kočvara a Petr Vondrák).

 

Dne 17. 10. 1999 obec nechala opravit mramorový kříž na návsi a přebrousit památník na návsi včetně opravy písmen (rozpočet 28 tisíc Kč).

V březnu 1999 provedena nová výsadba parčíku na návsi, odstraněny přerostlé dřeviny (ze starých dřevin byla ponechána jedle a smuteční vrba).

V květnu 1999 opraveny místní komunikace z Vacule do Dědiny (asi 950 tisíc Kč).

Dne 7. 12. 1999 zemřel pan farář Bohuslav Marek a byl pohřben 14. 12. 1999 ve Žďárné. Farnost je bez kněze.

 

Oprava střechy na budově OÚ započata 22. 2. 2000 (firma Hana Chlupová Blansko) na střechu vazbovou. Kolaudace 6. 6. 2000 (finanční náklady 1 279 000 Kč).

V roce 2000 je mimořádně velká úroda krásných jablek. Lidé neví, co s nimi. Z moštu vypalují pálenku – kalvados, vaří dřeně, kompoty a krmí jimi i králíky.

 

K 1. 3. 2001 nařízeno ze zákona sčítání domů, bytů a osob. V obci mu podléhají domy čp. 1 – 78, občané s trvalým pobytem v těchto domech a někteří občané s trvalým pobytem v chatách u Suchého.

V tomto roce byl zakoupen automobil skříňová Avie A21 pro hasiče za 50 020 Kč.

Dne 4. 4. 2001 byla dokončena oprava požární nádrže na návsi za 99 860 Kč (z toho dotace od Okresního úřadu Blansko činila 50 000 Kč).

V létě roku 2001 byla za 50 tisíc Kč opravena silnice k Suchému a vyspraveny díry na silnici k Valchovu.

 

V únoru a březnu 2002 provedla Rozhlasová služba Kunštát výměnu rozhlasové ústředny v hodnotě 39 tisíc Kč. Doplnění o CD přehrávač přišlo obec na 5800 Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v březnu 2002 probíhala ve dvou fázích. V první fázi došlo k výměně stávajících bodů veřejného osvětlení (24 ks) a doplnění o dalších 13 bodů (finanční náklad 300 tisíc Kč). Ve druhé fázi bylo zbudováno nové osvětlení na hřišti, které je tvořeno třemi světelnými body (finanční náklad 27 tisíc Kč).

Na jaře 2002 se za budovou Obecního úřadu zbudovalo za pomoci Sboru dobrovolných hasičů sociální zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí a byla provedena rekonstrukce hřiště.

 

Starostové (předsedové) obce

 

1914 – 1918

starosta

Veselý Josef čp. 20

19.10.1923

starosta

František Tichý čp. 1

říjen 1927

starosta

Žáček Josef (zemřel 5. 6. 1934 ve věku 36 let)

1931

starosta

Prokop Vilém čp. 47

1938

starosta

Ševčík Josef čp. 11

9.5.1945 – 1960

předseda

Krejčí Oldřich čp. 40

1960 – 1970

předseda

Konečný Ladislav

1971 – 1976

předseda

Prokop Ladislav čp. 72

1.7.1976

předseda Občanského výboru

Prokop Ladislav čp. 72

1986

předseda Občanského výboru

Bartošek František

16.2.1991 – 1993

předseda Občanského aktivu

Ing. Staněk Josef, Šumbera Václav

6.3.1993

starosta

Prokop Josef čp. 47

18.11.1994

starosta

Bartošek František

3.2.2006

starosta

Ošlejšek Václav

20.10.2006

starosta

Havelka Jan

 

Od 1. 7. 1976 sloučení s MNV Valchov.

Od března 1986 sloučení s MěNV Boskovice.

Od 1.1.1993 samostatná obec Velenov